Mario_Chiapuzzo

Mario Chiapuzzo ⓒ W. Schroeter, 1985.