Nathalie_Thomas

Nathalie Thomas (Costumes)  ⓒ W. Schroeter, 1985.